ประกันชั้น 2 อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันชั้น 1 บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังตอไปนี้ ความคุ้มครองของประกันชั้น 2  1. หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก หากเมื่อเกิดการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีวงเงินความคุ้มครองประมาณ 100,000-200,000 บาท ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน…

Read more