เรื่องที่ควรรู้ก่อนการใช้เครื่องมือทดลองทางวิทายศาสตร์

ในการทดลองหรือการปฏิบัติงานในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์นั้น โดยปกติแล้วผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานภายในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายผู้ทดลองหรือผู้อื่นและอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆ เราจึงต้องควรศึกษาหลักข้อบังคับพื้นฐานต่างๆ ไว้ครับ ในวันนี้เราจะพาทุกๆ ท่านมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานภายในห้องทดลองและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องกันครับ กฏและข้อปัฏิบัติพื้นฐานในการใช้ห้องทดลองที่เราควรรู้ ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องรู้ข้อเพื่อความปลอดภัยและเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเป็นอันตรายและอาจเกิดความเสียหายได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ 1. ด้านกาพภายและการแต่งกาย ผู้ทดลองต้องรู้แผนผังอาคาร แผนผังห้องปฏิบัติการ ทางเข้า-ออก และทางหนีไฟ เผื่อไว้สำหรับเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้ทดลองต้องรู้ตำแหน่งอ่างล้างทำความสะอาดเพราะความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีอันตรายได้…

Read more