Tag: บริษัทจัดหาพนักงาน

Categories Job

ข้อดีและข้อเสียของการที่บริษัทใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน

ข้อดีที่บริษัทจะได้รับจากการใช้บริการบริษัทจัดหาพนักงาน บริษัทจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หากไม่มีการจ้างงานเกิดขึ้น บริษัทจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เลย หากบริษัทตัดสินใจไม่ทำการว่าจ้างพนักงานที่ทาง บริษัทจัดหาพนักงาน เสนอให้ ไม่ว่าจะในกรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงในบางข้อตกลง ก็จะรวมถึงพนักงานที่ไม่ผ่านช่วงการประเมินผลการฝึกงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นบริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายก็ต้องเมื่อพนักงานคนนั้นผ่านการฝึกงาน และเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทเต็มตัวเท่านั้น ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากในการรับสมัครงาน บริษัทจัดหาพนักงาน จะช่วยดูแลในทุกขั้นตอนการเปิดรับสมัครงาน ตั้งแต่การประกาศสมัครงาน ตลอดจนตรวจเอกสาร และทำการทดสอบเบื้องต้นว่าผู้สมัครงานมีคุณสมบัติตรงตามที่บริษัทต้องการหรือไม่ ซึ่งในจุดนี้จะช่วยให้ฝ่าย HR…