อุปกรณ์ติดตามระบบดาวเทียมที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง

CategoriesTechnologyTagged , , ,

            ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจ E-commerce และธุรกิจ Logistic ในประเทศไทยมีการเติบโตที่เป็นเป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผู้คนต่างเคยชินกับการซื้อขายออนไลน์ ทำให้ธุรกิจไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต่างพากันผันตัวเข้าสู่ระบบ E-commerce เพื่อความอยู่รอด ซึ่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ส่งไปถึงระบบการขนส่งหรือ Logistic มีนักลงทุนทั้งจากในประเทศและต่างประเทศพากันเข้ามาจับธุรกิจจัดส่งสินค้ากันอย่างคึกคัก จวบจนถึงปัจจุบันด้วยตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว หลายๆ ธุรกิจเริ่มหันมาทำระบบการจัดส่งของตนเองโดยไม่อาศัยบริษัท Logistic ทำให้ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Solution) หรือระบบ TMS กลายเป็นระบบที่มีความจำเป็นต่อธุรกิจที่มีการขนส่งเกือบทุกประเภท

            ระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Solution) หรือระบบ TMS คือระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการระบบการขนส่งโดยใช้ Software เข้ามาบริหารจัดการเพื่อลดข้อผิดพลาดและช่วยในการประสานงานและติดตามการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวใจหลักของระบบ TMS คือ

1. การวางแผนระบบขนส่ง (Planning)

            เราสามารถวางแผนและบริการจัดการกำลังคนและเส้นทางการขนส่งไป กำหนดการณ์ ตารางเดินรถ การคำนวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพรวมและสามารถแก้ไขปัญหา ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นขององค์กรได้อย่างอย่างเป็นรูปธรรม

2. ระบบการดำเนินการขนส่ง (Transport Operations)

            ช่วยให้เราวางแผนเส้นทางและการบริการจัดการสินค้าหรือพัสดุที่ต้องจัดส่ง สามารถติดตามการจัดส่งว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ช่วยให้เราสามารถกระจายงานและสื่อสารกับทีมงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ละฝ่ายสามารถประสานงานและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน โดยใช้เอกสารที่ออกโดยระบบเป็นหลักสำคัญ

3. การติดตามสถานะพัสดุหรือสินค้า (Tracking)

            ช่วยให้ลูกค้าขององค์การ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง สามารถติดตามสถานการณ์จัดส่งสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ลดการประสานงานหรือติดตามงานอย่างซ้ำซ้อน

4. การประเมินและวัดผล (Measurement)

            เราสามารถประเมินผลการทำงาน หรือวัดประสิทธิภาพในการขนส่ง โดยใช้สรุปรายงาน Report ต่างๆ ที่สามารถสรุปผลได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งการประเมินค่าใช้จ่าย รายได้และผลกำไร

ทำไมถึงควรใช้ระบบ TMS

            1. ระบบ TMS ช่วยให้สามารถบริหารจัดการระบบการขนส่งได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งรับสินค้าไปจนถึงการส่งปลายทางและการออกเอกสารวางบิลเรียกเก็บค่าใช้จ่าย

            2. ระบบ TMS ช่วยในการประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดขององค์กร เพราะทุกฝ่ายสามารถติดตามข้อมูลผ่านระบบได้อย่างรวดเร็ว

            3. ระบบ TMS ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรและกำลังคนได้อย่างแม่นยำ สามารถจัดสรรตารางเวลาวิ่งรถขนส่งได้ง่าย

            4. ระบบ TMS ช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทำให้ประหยัดเวลา และประหยัดค่าใช้จ่าย ให้บุคลากรสามารถทำงานได้มากขึ้น

            5. ระบบ TMS ช่วยในการตรวจสอบและป้องกันข้อผิดพลาดจากการทำงานแบบระบบ Manual ได้ดี ด้วยตัวระบบมีการระบุขั้นตอนที่ชัดเจนและมีการบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

            6. ระบบ TMS สามารถสรุปข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลลูกค้า หรือ ข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

About the author