ประกันชั้น 2 อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

ประกันชั้น 2

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงกับการประกันชั้น 1 บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยในนามผู้เอาประกันภัย ดังตอไปนี้

ความคุ้มครองของประกันชั้น 2 

1. หมวดการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

  • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ของบุคคลภายนอก หากเมื่อเกิดการเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตามกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยมีวงเงินความคุ้มครองประมาณ 100,000-200,000 บาท ตามความเสียหายที่แท้จริงที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย และไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

  • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ในกรณีที่ได้เกิดความเสียหายต่อทางทรัพย์สิน ทางบริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเพียงอย่างดียวเท่านั้น ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และความรับผิดของบริษัทจะมีไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ได้มีการชดเชยค่าเสียหายที่เกิดให้กับรถคันที่เอาประกันกันเลย

2. หมวดการคุ้มครองรถยนต์สูญหายไฟไหม้

  • คุ้มครองรถสูญหาย

บริษัทประกันวินาศภัยจะรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่รถคันเอาประกันสูญหาย ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่ได้ทำเพิ่มขึ้น และผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบด้วยแล้ว อันเกิดจากการกระทำความผิดเฉพาะฐานลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ หรือเกิดความเสียหายต่อรถยนต์อันเกิดจากการกระทำความผิด แต่ไม่รวมการสูญหายจากการกระทำความผิดฐานฉ้อโกง โดยมีการติดตามความเสียหายที่ได้เกิดขึ้นจริง  แต่จะต้องไม่เกินจำนวนที่ได้มีการระบุไว้ในกรมธรรม์

  • คุ้มครองรถยนต์ไฟไหม้ 

บริษัทประกันวินาศภัยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เมื่อรถยนต์เกิดความเสียหายจากไฟไหม้ ไม่ว่าจะเป็นการไหม้โดยตัวของมันเอง หรือเป็นการไหม้ที่เป็นผลสืบเนื่องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามอย่างไรก็ตาม ประกันชั้น 2 นั้นจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับขี่รถยนต์ส่วนตัวแค่ในระยะทางใกล้ๆ เปอร์เซ็นต์การเกิดอุบัติเหตุน้อย ซึ่งประกันชั้น 2 อาจเป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจ